OM TIPPA

Pågående Forsning och Utveckling i TIPPA - Instrumentet!


Digitalisering av protokoll & profil av fysisk förmåga i syfte att underlätta uträkningar och administration.


Håll utkik på hemsidan kommer inom kort!!

Sagt Om Kursen - Utvärdering av tidigare deltagare

Fråga om kursen som helhet:


"välplanerad, tydlig och överskådlig"


"kursmaterialet är mycket tydligt och utförligt""Värdefullt att få själv bli testad och prova aktiviteterna"


"Bra med fokus på det praktiska eftersom det är ett praktiskt instrument. Repetition 3 ggr fungerar bra"" Det fungerar nu fint med TIPPA - suveränt funktionellt!"


"Företagets sjukgymnaster använder TIPPA som funktionsbedömning och som rehabläkare har jag tyckt att detta har varit det bästa vi (hitintill) har som bedömningsinstrument" 


"Bra upplagt, med väl avvägning mellan praktik och teori"


"Lätt och enkelt att använda"""informativ utbildning"


"Bra med uppföljningstillfället för ex på våra genomförda TIPPA och frågor"


"intressant kurs med intressanta disskutioner och innehållsrika utbildningsdagar"


Fråga: Det här kunde va bättre:


"Tror inget kan göras bättre, mer att man nu fått en bra grund för att kunna "öva" själv och genomföra efter bästa förmåga"

Bakgrund

TIPPA som en standardiserad fysisk funktionstest är en del av kartläggning och bedömning av fysisk aktivitetsförmåga avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk. TIPPA har utvecklats i kliniskt arbete år 1996-2008 vid Primärvården i Göteborg.


Med TIPPA kan leg sjukgymnast/ leg fysioterapeut och leg arbetsterapeut som arbetar i team med rehabilitering eller aktivitetsinriktade åtgärder utföra en kartläggning / screening av fysisk förmåga i några utvalda vardagsaktiviteter så som olika gångarter, hand-arm funktion och två typer av lyft. Detta kan hjälpa den sjukskrivande läkaren att få en förståelse över en del av patientens aktivitetsnivå.


De nio standardiserade fysiska aktiviteterna i TIPPA ger en bild över kroppsfunktioner samt en del av aktivitet och delaktighet enligt International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).


Med TIPPA kan man se fysiska förutsättningar inför arbete t ex uthållighet, lyftförmåga och skattning av sin egen förmåga.


TIPPA består av fyra variabler:


A. Patientens bedömning av sin aktuella fysiska förmåga.
B. Bedömning av patientens fysiska aktivitetsförmåga av testaren.
C. Patientens skattning av sin upplevda ansträngning.
D. Bedömning av smärtbeteende av testaren.


Testresultatet placeras i en profil med hjälp av ett graderingssystem för såväl kvinnor som män. Med hjälp av profilen åskådliggörs resultatet för presentation till teamet och som feedback till patienten.


Graderingssystemet består av en 5-gradig skala (I-V) och har uppgraderats år 2008 på basis av 658 patienters testresultat från 18 verksamheter i Sverige och 48 friska personer. Patientgruppen som består av kvinnor (n=490) och män (n=168) representerar olika typer av långvarig smärttillstånd och diagnos. Detta stora antal med varierande diagnos bidrar till att funktionstestet TIPPA har en adekvat grund för bedömning av fysisk förmåga avseende patienter med långvarig muskuloskeletal värk. Den friska gruppen däremot har ett begränsat antal kvinnor (n=33) och män (n=15).


Genom ett standardiserat testinstrument med fastställd manual kan man jämföra resultat före och efter rehabilitering.


Utbildningar

I både kvalitetssäkring och patientssäkerhetssyfte så skall man för att få använda sig av manualen delta i 1.5 dags utbildning i TIPPA - instrumentet. Utbildningen strävar efter att deltagaren skall erhålla fördjupade kunskaper gällande bedömning av fysisk förmåga  såväl som vägledning i hur TIPPA-instrumenten används, utbildningen innefattar teori och praktik, enligt den standardiserade manualen. Efter genomgången kurs erhålls certifikat/diplom. 


Utbildningen har funnits sedan 2004 och flertalet rehabiliteringskliniker, företagshälsovård, primärvård och privata sjukgymnaster i Sverige använder sedan dess TIPPA - instrumentet i den kliniska verksamheten.  


Minaj M-Wedefalk
Leg sjukgymnast, MSc
Upphovsrättsinnehavare för TIPPA - instrumentet


Zaida Andersson
Leg sjukgymnast, MSc
Verksamhets- och utbildningsansvarig T -Courses AB (tidigare MW TIPPA Profile AB)


Upphovsrätt & copyright

TIPPA materialet (allt i tryck) FÅR INTE tryckas på papper med respektive verksamhets egna brevpapper, logo etc. Information om detta tas upp vid varje kurstillfälle som ges och utgår från att detta följs.


Minaj M-Wedefalk, upphovsrättsinnehavare till TIPPA-konceptet


Zaida Andersson, verksamhetsansvarig och utbildningsansvarig T-Courses AB